Sədnik Paşa Pirsultanlının kitablarının siyahısı

1. Lalə. Aşıq Bəsti. Gənclik, Bakı, 1969,
55 səh. 10.000 nüsxə
2. Yaşayan əfsanələr, Gənclik, Bakı, 1973, 78 səh. 4.000 nüsxə
3. Xəstə Qasım. Gənclik, Bakı, 1975, səh 64, 2.200 nüsxə
4. Yurdumuzun əfsanələri. Bakı, 1976, 45 səh. 30.000 nüsxə
5. Nizami və folklor. Bilik, Bakı, 1976, 65 səh. 2.500 nüsxə
6. Yanardağ əfsanələri. Gənclik, Bakı, 1978, 160 səh. 20.000 nüsxə
7. Azərbaycan xalq yaradıcılığının inkişafı Bilik, Bakı, 1981, 40 səh. 1000 nüsxə
8. Nizami və xalq əfsanələri. Gənclik, Bakı, 1983, 128 səh. 4.000 nüsxə.
9. Bayatılar (toplayanlar: V.Vəliyev, S.Paşayev). Yazıçı, Bakı, 1985, 200 səh. 40.000 nüsxə.
10. Azərbaycan əfsanələrinin öyrənilməsi. Bilik, Bakı, 1985, 70 səh, 500 nüsxə.
11. Azərbaycan xalq əfsanələri, Yazıçı, Bakı, 1985, 285 səh, 50.000 nüsxə.
12. Azərbaycan mifoloji mətnləri, Elm, Bakı, 1988, (toplayanlar Sədnik Paşayev, Maqbet Əhmədov, Arif Rəhimov, Arif Acalov), 180 səh, 25.000 nüsxə.
13. Azərbaycan folkloru və aşıq yaradıcılığı (dərs vəsaiti), Azərbaycan Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 1989, 88 səh, 500 nüsxə.
14. Azərbaycan xalq dastanlarının tədrisinə dair (metodik göstəriş), Bakı, 1989, 48 səh, 500 nüsxə.
15. XIX əsr Azərbaycan aşıq yaradıcılığı (dərs vəsaiti), Azərbaycan DPİ-nin nəşriyyatı, Bakı, 1990, 98 səh, 500 nüsxə.
16. Öz səsim (şeirlər), İdeya nəşriyyatı, Gəncə, 1990, 72 səh, 500 nüsxə.
17. Azərbaycan xalq söyləmələri, Yazıçı, Bakı, 1992, 211 səh, 10.000 nüsxə.
18. Pirsultan bulağı (şeirlər), Elm, Bakı, 1994, 110 səh, 1000 nüsxə.
19. İnciçiçəyim (şeirlər), Gəncə, 1996, 100 səh, 500 nüsxə
20. Karağan Usubun lətifələri, Gəncə, 1997, təkrar nəşr. 2000, 2001, 37 səh, 1000 nüsxə.
21. Xalqın söz mirvariləri, Azərnəşr, 1999, 110 səh, 500 nüsxə.
22. İlahi bir səs (şeirlər), Gəncə, 1999, 110 səh, 500 nüsxə.
23. Unnu Ağcanın lətifələri, Ekologiya nəşriyyatı, Gəncə, 1999, 60 səh, 500 nüsxə.
24. Ağdabanlı şair Qurban, Gənclik, Bakı, 2000, 177 səh, 500 nüsxə.
25. Dabrovol Qasımın lətifələri, «Əsgəroğlu», Gəncə, 2001, 62 səh, 200 nüsxə.
26. Yəhya bəy Dilqəmə el-oba məhəbbəti, Bakı, Agah 2001, 105 səh, 600 nüsxə.
27. Aşıq Bəsti “Bənövşələr” “Əsgəroğlu”, Gəncə, 2001, 80 səh, 300 nüsxə
28. Heca vəznli şeir və mənzum atalar sözləri, Gəncə, Agah, 2001, 110 səh, 200 nüsxə.
29. Heca vəznli tapmacaların inkişafı, Agah nəşriyyatı, Gəncə, 2001, 110 səh, 300 nüsxə.
30. Azərbaycan eposunun əfsanə qaynaqları, Azərnəşr, Bakı, 2002, 102 səh, 500 nüsxə.
31. Qaraxanlı Künə Dəmirin lətifələri, Gəncə, «Pirsultan», 2002, 51 səh, 200 nüsxə.
32. Qamışlı şair Rüstəm, «Laçın qaya, çal yadıma düşəndə», Gəncə, «Pirsultan», 2002, 80 səh, 300 nüsxə
33. Yuxular olmasaydı, «Pirsultan», 2002, 60 səh, 150 nüsxə.
34. Ozan-Aşıq sənətinin nəzəri məsələləri, Bakı, Ozan, 2002, 208 səh, 250 nüsxə.
35. Ozan-Aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar, I cild, Gəncə, «Pirsultan», 2002, 203 səh, 150 nüsxə.
36. Ozan-Aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar, II cild, Gəncə, «Pirsultan», 2002, 230 səh, 100 nüsxə.
37. Bir içim nəğmə (şeirlər), Gəncə, «Pirsultan», 2003, 70 səh, 100 nüsxə.
38. Heca vəznli bayatı və qoşma möcüzələri, Gəncə, «Pirsultan», 2003, 80 səh, 100 nüsxə.
39. Gəncəbasar lətifələri, Gəncə, «Agah», 2005, 201 səh, 300 nüsxə.
40. Bir çiçək də Vətəndir, Gəncə, 2005, 127 səh, 200 nüsxə.
41. Əsatirlər, əfsanələr, rəvayətlər (S.P.Pirsultanlı və digər müəlliflər), “Şərq-Qərb”, 2005, 304 səh, 2500 nüsxə.
42. Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda, «Pirsultan», Gəncə, 2005, 80 səh, 100 nüsxə.
43. Eldən-obadan eşitdiklərim, Gəncə, «Agah», 2005, 170 səh, 200 nüsxə.
44. Yıldızdağdan əsən külək, Gəncə, 2006, 100 səh, 200 nüsxə.
45. Azərbaycan folkloruna dair tədqiqlər, Gəncə, 2006, 402 səh, 200 nüsxə.
46. Publisistika və folklor, Gəncə, 2007, 330 səh, 200 nüsxə.
47. Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli tədqiqi, Elm, 2007, 310 səh, 500 nüsxə.
48. Pirsultan Pinarı (Şeirlər), «Pirsultan», Gəncə, 2007, 666 səh, 100 nüsxə.
49. Azerbaycan efsane ve rivayetlerinin Edebi Yapıtlarımızda Karşılaştırmalı Açıklaması Bakü 2008, Bilim yayınevi, 310 sayfa, 500 adet
50. Saz nəfəsli şeirlərim, «Pirsultan», Gəncə, 2008, 121 səh, 200 nüsxə.
51. Aşıq Şəmşirin poetik aləminə səyahət, “Təknur”, Bakı, 2008, 295 səh, 500 nüsxə.
52. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri, Azərnəşr, Bakı, 2009, 427 səh, 200 nüsxə.
53. “Novruz-Qəndab” və digər məhəbbət dastan-larının müqayisəli tədqiqi, Azərnəşr, Bakı, 2009 112 səh, 200 nüsxə.
54. “Aşıq Tifil Əsəd və Aşıq Ağbulaqlı Aqil”, “Pirsultan”, Gəncə, 2009 114 səh, 100 nüsxə.
55. “Qızıl beşik və Ana maral”, “Pirsultan”, Gəncə, 2010, 126 səh, 100 nüsxə.
56. “Lilpar bulağı”, “Pirsultan”, Gəncə, 2010, 120 səh, 100 nüsxə.
57. Altın Beşik ve Anne Geğik. Gence 2010, Pirsultan yayınevi, 130 sayfa, 100 adet
58. Azərbaycan aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar, “Azərnəşr”, Bakı, 2010, 260 səh, 200 nüsxə.
59. Azərbaycan folklorunda gülüş”, Gəncə Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2010, 130 səh. 200 nüsxə
60. “Azərbaycan yazarlar aləmində əfsanə inci ləri”. Bakı, 2010, 360 səh. 200 nüsxə
61 “Azərbaycan aşıq poeziyasında və yazılı poe-
ziyada təcnisin inkişaf tarixi”, Bakı. “Azər nəşr”, 2010, 156 səh, 200 nüsxə
62. Azerbaycan Türklerinin Halk Efsaneleri, Bakü, 2010, Azerneşr yayınevi, 427 sayfa, 200 adet
63. “Xəstə Qasımın ədəbi irsinin tədqiqi”, Bakı, “Azərnəşr”, 2011, 250 səh. 200 nüsxə.
64. “XXI əsrdə Azərbaycan folklorundan incələ mələr”. Gəncə Dövlət Universiteti nəşriy yatı, 2010, 130 səh. 200 nüsxə.
65. “Molla Nəsrəddin varislərinin lətifələri”, Gəncə Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2011, 120 səh. 200 nüsxə.
66. Lilpar Çeşmesi (Türk dilinde) Gence 2011, Pirsultan yayınevi, 157 sayfa, 100 adet
67. “Poeziyamızda Sarı Aşığın bayatı zirvəsi”
Azərnəşr, 2011, 142 səh. 100 nüsxə
68. “Azərbaycan türklərinin xalq rəvayətləri”. Azərnəşr. 2011. 630 səh. 100 nüsxə.
69. “Aşıq Nabat”. Bakı, Azərnəşr. 2012.
70. “Azərbaycan ağız ədəbiyyatında təmsil”. Bakı, Azərnəşr. 2012.
71. “Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar” Gəncə 2012 səh. 378
72. “Xoş xatirələrim və ipək duyğularım” Gəncə 2012
73. “Azərbaycan ağız ədəbiyyatında nağıllar” Gəncə 2012
74. “Pirsultan soyları, Pirsultan köyləri” Gəncə-2012.
75. “Azərbaycan aşıq şeirinin sazla əlaqəli inkişaf yolu”, Gəncə, 2013.
76. “Arzu-Qəmbər” dastanının yayılma coğrafiyası və poetikası. Gəncə 2013.
77. Ağdabanlı Qurban. “Kəpəzin kəkliyi, maralı, getmə”. Gəncə-2013.
78. “Heca vəznli bayatı, qoşma və təcnislərin inkişaf xətti”. Gəncə-2013 296 səh.
79. “Azərbaycan şifahi xalq şeiri və heca vəzninin inkişaf tarixi”. Bakı, “Təknur”-2013. Səh. 482

II İttifaq miqyaslı elmi əsərlər

1. Saz və aşıq poeziyası, xalq çalğı alətləri yaradıcılığı üzrə birləşmiş folklor komissiyasının materiallarında (rusca), Moskva, dekabr, 1974.
2. Nizami və Azərbaycan xalq rəvayətləri (rusca), Şərqşünaslıq İnstitutunun məqalələr məcmuəsi, Moskva, 1975.

III Respublika “Elm” nəşriyyatında

1. “Koroğlu” eposu-xalq əfsanə və rəvayətləri, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, VII kitab, Bakı, “Elm”, 1987.
2. Əfsanə və epos, “Elm” Bakı, 1989.
3. Nizami və Azərbaycan eposu, “Nizami irsi dünən və bu gün” (Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları), Gəncə, 1991.
4. Türkiyə və İranda aşıq mühiti, Azərbaycan folkloru, Bakı, Sabah, 1994.
5. Heç demirsən: Ələsgərim hardadı?”, Aşıq Ələsgər-175”, Yubiley toplusu, Bakı, 1998.
6. “Kitabi-Dədə Qorqud”da islamdan əvvəlki görüşlər, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının tədqiqi və təbliği, elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, “Mürtəcim” nəşriyyatı, 1999.
7. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyasının I və II cildlərində təmsil olunmuşam. 2000-ci ildə Türkiyəyə nəşr olunmuş ensiklopediyanın I cildində tərcümeyi halım, “Dədə Qorqud” boyları haqqında elmi məqalələrim adları qeyd olunmuş, II hissədə “Dədə Qorqud” boyları ilə bağlı topladığım əfsanələr nəşr olunmuşdur.

IV. Respublika jurnallarında

1. Aşıq Bəsti, “Elm və həyat”, 1966, №1
2. Şişqayalı Aşıq aydın, “Elm və həyat”, 1966, №7
3. Aşıq Bəsti, “Azərbaycan”, 1968, №1
4. Aşıq Nabat «Azərbaycan qadını”, 1968, №7
5. Aşıq Dilqəm, “Elm və həyat”, 1969, №12
6. Aşıq Həmayıl, “Azərbaycan qadını”, 1970, №7
7. Yenə Aşıq Həmayıl haqqında, “Azərbaycan qadını”, 1974, №8
8. Aşıq Pəri, “Azərbaycan qadını”, 1972, №6
9. Xəstə Qasım haqqında, “Azərbaycan” 1973, №11
10. Aşıq ifaçılığı xüsusiyyətləri, “Elm və həyat”, 1974, №11
11. “Arzu-Qəmbər” dastanı haqqında, “Azərbaycan qadını”, 1974, №12
12. Aşıq yaradıcılığında təcnisin öyrədilməsi, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” məcmuəsi, 1974, №4
13. Sarı Aşıq və “Yaxşı-yaman” dastanı, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” məcmuəsi, 1975, №4
14. Bir əfsanənin izi ilə, “Elm və həyat”, 1976, №8
15. “Dədə Qorqud” dastanı və xalq əfsanələri, “Elm və həyat”, 1982, №12
16. Sarı Aşıq, “Elm və həyat”, 1984, №5
17. Aşıq Nabatın mahnıları, “Azərbaycan qadını”, 1984, №5
18. Ağqız oğlu Piri, “Elm və həyat”, 1984, №11
19. Seyfəli Aşıq Pənah, “Elm və həyat”, 1985, №6
20. Miskin Abdal, “Ulduz”, 1985, №7
21. “Dəli Domrul” boyu və xalq əfsanələri, “Elm və həyat”, 1985, №5
22. Çoxvariantlı “Arzu-Qəmbər” dastanı və xalq əfsanələri, “Elm və həyat”, 1987, №12
23. Qədim ozanlar yurdu, “Elm və həyat”, 1989, №11
24. “Mirzə Səməd və Sarıtel” dastanı, “Elm və həyat”, 1990, №4
25. “Türk halklarının Ozan-Aşıq senetinin eski ve çağdaş durumu”, “İpek yolu uluslararası halk edebiyyatı sempozyumu bildirileri”, Ankara-1995.
26. “Naxçıvan səfəri”, folklor örnəkləri”. “Yurddan səslər”, iyul 2003, № 3
27. “Azerbaijan`s Legends”? “Truth Beneath the Surface of Tales”, “Azerbaijan international”, 2005, 13.1
28. “Nizami and The Azerbaijan national legends”, Almaniyada Nizami Gəncəvi adına ədəbiyyat institutu. 2006
29. “Connection tasks between myth and epos”, Alevi.org, 2006
30. “Arzu-Qəmbər” türk xalqlarının əski dastanıdır. “Folklor və etnoqrafiya”. 2007. № 1
31. “Əsli-Kərəm” dastanı və Azərbaycan əfsanələri. “Folklor və etnoqrafiya”. 2007. № 3-4
32. “Əsatir və eposun əlaqəsi məsələləri (“Koroğlu” eposu kontekstində)”. “Dədə Qorqud”, 2007, № 3
33. “Aşıq Ələsgər sənətkarlığı-Aşıq Ələsgər ucalığı”, AMEA, Folklor institutu. “Elmi axtarışlar”, 2008,№ 2
34. “Unudulmuş bir poema haqqında”. “Pirsultan”, 2008, № 6
35. “Əsatir, əfsanə və rəvayət haqqında düşüncələrim”, “Elin sözü”, 2008,№ 1-2
36. “Ovşarı” saz havası haqqında” “Pirsultan”, avqust-sentyabr 2009, № 17
37. “Bu səs Aşıq Əsədin sazının bağrından qopub”, “Pirsultan”, iyul 2009, № 16
38. “Zərbül məsəlin alt yapısı (yarusu, yaxud alt qatı)”, AMEA Folklor institutu, “Elmi axtarışlar”. 2010 № 4
39. “Ağbabalı Aşıq İsgəndər”. “Pirsultan”, aprel 2010, № 8
40. “Şəhriyar” dastanının şifahi və yazılı variantları. “Pirsultan”, aprel, 2010, № 18
41. “Azərbaycan folklorunda təmsil”, “Pirsultan”, iyun 2011, № 20
42. “Laçın rayonunun şərəfli və çöhrətli ustad aşığı Cabbar Cabbarov”, “Pirsultan”, iyun 2011, № 20
43. “Azərbaycan xalq dastanları Nizami Gəncəvi və Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığında”. “Pirsultan”, May 2011, № 19
44. “Nizami və folklor”. “Nizami Gəncəvi-870”, 2011, № 1
45. “Nizaminin folklor əlaqələri”, “N.Gəncəvinin 870 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları”, Gəncə-2012
46. “Gəncə torpağının Nizami möcüzəsi”, “N.Gəncəvinin 870 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları”, Gəncə-2012
47. “Molla Cümə poeziyasının sənətkarlıq qüdrəti”. “Ozan dünyası”. 2012,№ 1 (8)
48. “Aşıq Nabatın həyatı və yaradıcılığı”. “Ozan dünyası”, 2012, № 2 (9)
49. “Aşıq Nabatın “Aşıq Nabat və Musa” dastanı”, “Pirsultan”, mart-aprel, 2012, №

V. Türk mətbuatında

1. Ozan-aşıq yaradıcılığı əlaqələri, “Yeni gün” jurnalı, 1991, №9 (Hollandiyada türkcə)
2. Azəri və qazax əfsanələrində bənzərliklər, “Milli folklor” jurnalı, 1991, №10 (Türkiyə)
3. Türk xalqlarında ozan-aşıq sənəti və onun milli xüsusiyyətləri, “Yeni düşüncə” qəzeti, 13 iyul 1991 (Türkiyə)
4. Türk xalqlarında aşıq ənənələri bağlantıları, “Yeni düşüncə” qəzeti, 27 iyul, 1991 (Türkiyə)
5. Qazax folklorunda çalğı alətləri və saz havaları, “Milli folklor”, 12 sayı, 1991
6. Qazax folkloru haqqında, “Milli folklor”, №13, 1992
7. Ozan-aşıq məktəbləri haqqında, “Milli folklor”, №15, 1992 (Türkiyə)
8. Türkdilli xalqlarda ozan aşıq sənəti, “Milli folklor”, №20, 1993.
9. Heca vəznli şeir və mənzum ata sözləri. “Türk dünyası”, 1 saylı, Kasım, 1992
10. Hacı Bəktaş Vəli, Bəktaşilik və ozan-aşıq sənəti, “Xalq ozanlarının səsi” jurnalı, 2 sayı, mart 1993, №2
11. Türk xalqlarının ozan-aşıq sənətinin əski və çağdaş durumu. İpək yolu uluslararası xalq ədəbiyyatı simpoziumu, tezislər, 1995-ci ildə ayrıca kitab şəklində məruzələr çap olunmuşdur. (Ankara, 1-7 iyul, 1993)
12. Aşıq Veysəlin şeirlərindəki özünəməxsusluqlar “Aşıq Veysəl” kitabı, Ayyıldız, kasım, 1994
13. Aşıq Veysəl poeziyasında qeyri-adilik və özünəməxsusluq “Xalq ozanlarının səsi” jurnalı, 6 sayı, 1995.

VI. Respublika qəzetlərində

1. Xalq ədəbiyyatı nümunələri nə vaxt nəşr ediləcəkdir?, “Azərbaycan gəncləri”, 26 avqust 1955
2. Aşıq havalarını diqqətlə toplamaları, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 2 sentyabr 1955
3. Ağdabanlı Qurban, “Azərbaycan gəncləri”, 31 iyul 1966
4. Aşıq Dəmirçioğlu “ədəbiyyat və incəsənət”, 27 yanvar, 1968
5. Müasirləri böyük sənətkar haqqında (Aşıq Ələsgər haqqında), “Bakı”, qəzeti, 11 may 1972.
6. Ustadlar ustadı (Aşıq Ələsgər haqqında), “Sovet Ermənistanı”, 20 iyun 1972
7. Saz və aşıq, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 13 yanvar 1973.
8. Qopuz və sazla əlaqəli havalar, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 24 avqust 1974
9. Aşıq sənətinin ölməz ənənələri, “Azərbaycan müəllimi”, 12 fevral 1975
10. Şirin qalanı axtararkən, “Azərbaycan gəncləri”, 8 fevral 1975
11. Aşıq ifaçılarının bəzi məsələləri, “Azərbaycan gəncləri”, 31 may, 1975.
12. Lələnin məzarı və özü, “Azərbaycan gəncləri”, 15 yanvar, 1976.
13. Üzük tapdım, qaşı yox (Bayatılar haqqında), “Azərbaycan müəllimi”, 16 aprel, 1976.
14. Aşıq məktəbləri, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 14 may 1977.
15. Sazın yüz möcüzəsi, “Azərbaycan müəllimi”, 12 avqust, 1977
16. “Koroğlu” eposunun əsatir kökləri, “Azərbaycan müəllimi”, 22 noyabr, 1978
17. Böyük şairin ədəbi irsi (Nizami və xalq əfsanələri mövzusunda interviyu), “Ədəbiyyat və incəsənət”, 20 iyun, 1980.
18. Nizami və Azərbaycan eposu, “Azərbaycan müəllimi”, 25 noyabr, 1981.
19. S.Vurğun və xalq əfsanələri, “Azərbaycan müəllimi”, 31 mart, 1982.
20. S.Vurğun və aşıq sənəti, “Azərbaycan gəncləri”, 8 iyun, 1982.
21. İlk araşdırmalar (Türkmən baxşısı haqqında), “Ədəbiyyat və incəsənət”, 23 iyul, 1982.
22. Sözün, sazın qovuşağı, “Sovet kəndi”. 1982
23. “Əsli-Kərəm” dastanı və xalq əfsanələri, “Azərbaycan müəllimi”, 2 mart 1983.
24. “Dədə Qorqud” boylarının izləri, “Azərbaycan müəllimi”, 6 aprel, 1983.
25. Sarı Aşığın cinaslı bayatıları, “Azərbaycan müəllimi”, 10 avqust, 1983.
26. Ümmandan incilər (Sarı Aşığın bağlama bayatıları haqqında), “Sovet kəndi”, 17 dekabr, 1983.
27. Poeziyamızda Sarı Aşıq ənənələri, “Azərbaycan müəllimi”. 1 fevral, 1984.
28. Dirili Qurbani, “Azərbaycan müəllimi”, 6 iyul, 1984.
29. Tufarqanlı Abbas, “Azərbaycan müəllimi”, 13 fevral, 1985.
30. Ana saz, “ədəbiyyat və incəsənət”, 1 may, 1986.
31. “Çeşmə” necə yarandı?, “Kommunist”, 19 fevral, 1987.
32. El sözünün sərrafı, “Azərbaycan müəllimi”, 22 fevral, 1989.
33. Ozan-aşıq məktəbləri, “Azərbaycan gəncləri”, 29 iyun, 1989.
34. Biz bir beytərək butağımız (biz nəhəng bir ağacın budaqlarıyıq), “Almatı axşamı”, 22 mart, 1990.
35. Ozan sənəti, “Ədəbiyyat” qəzeti, 25 yanvar 1991.
36. Arazdan keçən də var, “Şəhriyar” qəzeti, yanvar 1993.
37. “Əli və Mehriban” dastanı, (Körpü” qəzeti 24-30 sentyabr, 1991, №7)
38. Sözdən çələng hörənlər (Pəri məclisi haqqında), “Azərbaycan XXI əsr”, 1-7 sentyabr, 1999-cu il.
39. “Nizami gələcək üçün”, “Gəncənin səsi”, 29 sentyabr 2012-ci il, №7

Konfrans materialları (simpoziumlar)

1. “Azərbaycan xalq dastanları Nizami Gəncəvi və Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında”. AMEA Folklor institutu, KKTC Doğu Akdeniz universiteti. “Türk epik ənənəsində dastan”, Bakı-2010, (25-26 noyabr)
2. “Əsatiri qəhrəmanlıq epos və dastanlarının kamilləşməsi yolları”. Qafqaz universiteti, “Türk halklarının edebi geçmişi: türk destanları”, Bakı-2004
3. “Türk xalqlarının ortaq dastanlarının yaranması və yayılması coğrafiyası”. AMEA Folklor institutu. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”, II uluslararası folklor konfransının materialları, Bakı-2004
4. “Azərbaycan xalq şeiri və onun sazla əlaqəli inkişaf prosesi”. AMEA Folklor institutu. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”, II uluslararası folklor konfransının materialları, Bakı-2005

Qeyd: Şəhər və rayon qəzetlərində çox sayda folklor materialları, maraqlı elmi yazılar çap olunmuşdur.

Sədnik Paşa Pirsultanlıya həsr
olunmuş kitablar

1. Ələsgər Əlioğlu. “Sədnik Paşanın yaradıcılıq yolu”. “Səda”, Bakı, 1996. 52 səh. 100 nüsxə
2. Elm və sənət adamları Sədnik Paşa Pirsultanlı haqqında. I hissə “Pirsultan”, Gəncə, 2003, 410 səh. 300 nüsxə
3. Seyfəddin Rzasoy. “Azərbaycan folklorşü¬naslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı”. “Nur¬lan”, Bakı, 2008. 212 səh. 500 nüsxə
4. Qasım Qırxqızlı. “Sədnik Paşa Pirsultanlının bə¬dii yaradıcılığı”. “Pirsultan”, Gəncə, 2010, 130 səh, 100 nüsxə
5. Şakir Albalıyev. “Sədnik Paşa Pirsultanlı poezi¬ya¬sına bir baxış”. “Pirsultan”, Gəncə, 2011, 80 səh, 100 nüsxə
6. Köçəri Cəfərli. “Sədnik Paşa Pirsultanlının təqdi¬matında: Melodik musiqi çeşməsi və Aşıq Şəmşir”. Bakı, “Azərnəşr”, 2011, 126 səh, 200 nüsxə
7. Elm və sənət adamları Sədnik Paşa Pirsultanlı haq¬qında. II hissə Gəncə Dövlət Universiteti nəşriy¬yatı, 2011, 234 səh. 100 nüsxə
8. Abbas Səmədov. „Filologiya Elmləri doktoru,
professor Sədnik Paşa Pirsultanlının Elmi-nəzəri ideyası”, Azərnəşr, 2012. 745 səh. 100 nüsxə.
9. Aləmzər Əlizadə. “Şəffaf hörüyün rəfiqələri”. Gəncə 2013. 98 səh. 100 nüsxə.

   
 
Linklər
free counters
© Görkəmli folklorşünas alim, professor Sədnik Paşa Pirsultanlı. 2009