ELMİ MƏQALƏLƏRİM

   
 
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ TÜRKCƏSİNDƏ
1
2 Əsatir və eposun əlaqəsi məsələləri
3 Heca vəznli şer və mənzum ata sözləri
4 Türk xalqlarının ortaq dastanlarının
yaranması və yayılması coğrafiyası
5 Mənzum tapmacalar və dördlük şerin yaranması
6 Qaracaoğlanın rəvayətləri
7

Zərbül məsəlin alt yapısı ( yarusu, yaxud alt qatı)

8 ATA SÖZLƏRİNDƏ VƏ ZƏRBÜL MƏSƏLLƏRDƏ ƏSATİRİ İZLƏR
9

Hikmət xəzinəsinin ləl daşları

10 PİR SULTAN DAĞ MI, KÖY MÜ, ŞAHSİYET Mİ?
11 AZERBAYCAN  GÜNLÜĞÜ
12 Ozanlar
13

PIR SULTAN DAР MI, KÖY MÜ, SAHSEYET MI?

14 Əsatir, əfsanə və rəvayət haqqında düşünсələrim
15 AZƏRBAYCAN XALQ DASTANLARI NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ
ÜZEYİR HACIBƏYLİ YARADICILIĞINDA
16

Doğma ana dili və folklor

17

Qədim “Arzu-Qəmbər” dastanı və onun yayılma coğrafiyası

18

Yəhya bəy Dilqəmin nəsil-soy şəcərəsi və cazibədar poeziyası

19 PROFESSOR SƏDNİK PAŞA PİRSULTANLININ DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNDƏ “BAYATI” KONSEPTİ
20  Şəmşiri yaradan bir yol yaratdı....
21 Sədnik Paşa Pirsultanlı nəsri
22  Azərbaycan folklorunda maral totemi
23  Azərbaycan folklorunda ilan totemi
   
 
İNGİLİS DİLİNDƏ
1 The EPOS "Koroqlu" And NATIONAL LEGENDS
2 Nizami AND THE AZERBAIJAN NATIONAL LEGENDS
 

DAS EPOS "KOROQLU" UND NATIONALE LEGENDEN

  Azerbaijan's Legends
  NIZAMI AND THE AZERBAIJAN NATIONAL LEGENDS
  Sednik Pashayev
 
 

 

 
RUS DİLİNDƏ
1 Низами и Азербайджанские народные предания
   
 
   
 
Linklər
free counters
© Görkəmli folklorşünas alim, professor Sədnik Paşa Pirsultanlı. 2009